Kleksik

13 tekstów – auto­rem jest Klek­sik.

Niewi­domym jest ten, kto nie widzi,
śle­pym ten, kto nie chce widzieć. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 12 lutego 2011, 22:02

Bliz­ny zaw­sze będą nam przy­pomi­nać, że było coś, o co war­to było walczyć. 

aforyzm dnia z 24 kwietnia 2012 roku
zebrał 239 fiszek • 18 września 2010, 17:17

Umiera­my nie po to by zniknąć, a po to, by móc odżyć. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 10 lipca 2010, 22:07

Dużo le­piej widzi­my, gdy zam­kniemy oczy. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 7 lipca 2010, 19:29

Sta­ramy się do­gonić wiatr, na­wet nie wierząc, że jest to możliwe. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 5 lipca 2010, 20:25

Cza­sami trze­ba zro­bić coś pod wpływem im­pulsu, nie mar­twiąc się o konsekwencje. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 4 lipca 2010, 18:27

Bo cza­sami do człowieka le­piej może tra­fić jed­no słowo, aniżeli ich miliony. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 27 czerwca 2010, 18:31

Bojąc się ry­zyka, ucieka­my od szczęścia. Bojąc się łez, ucieka­my od uśmie­chu. Bojąc się upad­ku, na­wet nie próbu­jemy wstać. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 25 czerwca 2010, 20:44

Cza­sami jed­na rzecz nie pójdzie po naszej myśli, i nag­le oka­zuje się, że zgu­biliśmy się w świecie. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 10 czerwca 2010, 23:09

Cza­su, które­go dziś masz zbyt dużo, jut­ro może zabraknąć. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 24 maja 2010, 22:44

Kleksik

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kleksik

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność